TPTP Problem Domain: HWV


HWV001-1.p HWV002-1.p HWV003-1.p HWV003-2.p HWV003-3.p HWV004-1.p HWV005-1.p
HWV005-2.p HWV006-1.p HWV006-2.p HWV007-1.p HWV007-2.p HWV008-1.001.p HWV008-1.002.p
HWV008-2.001.p HWV008-2.002.p HWV009-1.p HWV009-2.p HWV009-3.p HWV009-4.p HWV010-1.p
HWV010-2.p HWV010-3.p HWV011-1.p HWV011-2.p HWV011-3.p HWV012-1.p HWV012-2.p
HWV013-1.p HWV013-2.p HWV014-1.p HWV014-2.p HWV015-1.p HWV015-2.p HWV016-1.p
HWV016-2.p HWV017-1.p HWV017-2.p HWV018-1.p HWV018-2.p HWV018-3.p HWV019-1.p
HWV019-2.p HWV019-3.p HWV020-1.p HWV020-2.p HWV020-3.p HWV021-1.p HWV021-2.p
HWV022-1.p HWV022-2.p HWV023-1.p HWV023-2.p HWV024-1.p HWV024-2.p HWV025-1.p
HWV025-2.p HWV025-3.p HWV026-1.p HWV026-2.p HWV026-3.p HWV027-1.p HWV027-2.p
HWV028-1.p HWV028-2.p HWV029-1.p HWV029-2.p HWV030-1.p HWV030-2.p HWV031-1.p
HWV031-2.p HWV032-1.p HWV032-2.p HWV033-1.p HWV033-2.p HWV034-1.p HWV034-2.p
HWV035-1.p HWV035-2.p HWV036-1.p HWV036-2.p HWV037-1.p HWV038-1.p HWV039+1.p
HWV039-1.p HWV039=1.p HWV039_1.p HWV039+2.p HWV039-2.p HWV039=2.p HWV039_2.p
HWV039=3.p HWV039_3.p HWV039=4.p HWV039_4.p HWV040+1.p HWV040-1.p HWV040=1.p
HWV040_1.p HWV040+2.p HWV040-2.p HWV040=2.p HWV040_2.p HWV040=3.p HWV040_3.p
HWV040=4.p HWV040_4.p HWV041+1.p HWV041-1.p HWV041=1.p HWV041_1.p HWV041+2.p
HWV041-2.p HWV041=2.p HWV041_2.p HWV041=3.p HWV041_3.p HWV041=4.p HWV041_4.p
HWV042+1.p HWV042-1.p HWV042=1.p HWV042_1.p HWV042+2.p HWV042-2.p HWV042=2.p
HWV042_2.p HWV042=3.p HWV042_3.p HWV042=4.p HWV042_4.p HWV043+1.p HWV043-1.p
HWV043=1.p HWV043_1.p HWV043+2.p HWV043-2.p HWV043=2.p HWV043_2.p HWV043=3.p
HWV043_3.p HWV043=4.p HWV043_4.p HWV044+1.p HWV044-1.p HWV044=1.p HWV044_1.p
HWV044+2.p HWV044-2.p HWV044=2.p HWV044_2.p HWV044=3.p HWV044_3.p HWV044=4.p
HWV044_4.p HWV045+1.p HWV045-1.p HWV045=1.p HWV045_1.p HWV045+2.p HWV045-2.p
HWV045=2.p HWV045_2.p HWV045=3.p HWV045_3.p HWV045=4.p HWV045_4.p HWV046+1.p
HWV046-1.p HWV046=1.p HWV046_1.p HWV046+2.p HWV046-2.p HWV046=2.p HWV046_2.p
HWV046=3.p HWV046_3.p HWV046=4.p HWV046_4.p HWV047+1.p HWV047-1.p HWV047=1.p
HWV047_1.p HWV047+2.p HWV047-2.p HWV047=2.p HWV047_2.p HWV047=3.p HWV047_3.p
HWV047=4.p HWV047_4.p HWV048+1.p HWV048-1.p HWV048=1.p HWV048_1.p HWV048+2.p
HWV048-2.p HWV048=2.p HWV048_2.p HWV048=3.p HWV048_3.p HWV048=4.p HWV048_4.p
HWV049+1.p HWV049-1.p HWV049=1.p HWV049_1.p HWV049+2.p HWV049-2.p HWV049=2.p
HWV049_2.p HWV049=3.p HWV049_3.p HWV049=4.p HWV049_4.p HWV050+1.p HWV050-1.p
HWV050=1.p HWV050_1.p HWV050+2.p HWV050-2.p HWV050=2.p HWV050_2.p HWV050=3.p
HWV050_3.p HWV050=4.p HWV050_4.p HWV051+1.p HWV051-1.p HWV051=1.p HWV051_1.p
HWV051+2.p HWV051-2.p HWV051=2.p HWV051_2.p HWV051=3.p HWV051_3.p HWV051=4.p
HWV051_4.p HWV052-1.001.001.p HWV052-1.001.002.p HWV052-1.002.001.p HWV052-1.002.002.p HWV052-1.002.003.p HWV052-1.003.003.p
HWV052-1.004.003.p HWV052-1.005.003.p HWV052-1.005.004.p HWV052-1.006.004.p HWV052-1.007.004.p HWV052-1.007.005.p HWV053+1.p
HWV053-1.p HWV054+1.p HWV054-1.p HWV055+1.p HWV055-1.p HWV056+1.p HWV056-1.p
HWV057+1.p HWV057-1.p HWV058+1.p HWV058-1.p HWV059+1.p HWV059-1.p HWV060+1.p
HWV060-1.p HWV061+1.p HWV061-1.p HWV062+1.p HWV062-1.p HWV063+1.p HWV063-1.p
HWV064+1.p HWV064-1.p HWV065+1.p HWV065-1.p HWV066+1.p HWV066-1.p HWV067+1.p
HWV067-1.p HWV068+1.p HWV068-1.p HWV069+1.p HWV069-1.p HWV070+1.p HWV070-1.p
HWV071+1.p HWV071-1.p HWV072+1.p HWV072-1.p HWV073+1.p HWV073-1.p HWV074+1.p
HWV074-1.p HWV075+1.p HWV075-1.p HWV076+1.p HWV076-1.p HWV077+1.p HWV077-1.p
HWV078+1.p HWV078-1.p HWV079+1.p HWV079-1.p HWV080+1.p HWV080-1.p HWV081+1.p
HWV081-1.p HWV082+1.p HWV082-1.p HWV083+1.p HWV083-1.p HWV084+1.p HWV084-1.p
HWV085+1.p HWV085-1.p HWV086+1.p HWV086-1.p HWV087+1.p HWV087-1.p HWV087=1.p
HWV087_1.p HWV088+1.p HWV088-1.p HWV088=1.p HWV088_1.p HWV089+1.p HWV089-1.p
HWV089=1.p HWV089_1.p HWV090+1.p HWV090-1.p HWV090=1.p HWV090_1.p HWV091+1.p
HWV091-1.p HWV091=1.p HWV091_1.p HWV092+1.p HWV092-1.p HWV092=1.p HWV092_1.p
HWV093+1.p HWV093-1.p HWV093=1.p HWV093_1.p HWV094+1.p HWV094-1.p HWV094=1.p
HWV094_1.p HWV095+1.p HWV095-1.p HWV095=1.p HWV095_1.p HWV096+1.p HWV096-1.p
HWV096=1.p HWV096_1.p HWV097+1.p HWV097-1.p HWV097=1.p HWV097_1.p HWV098+1.p
HWV098-1.p HWV098=1.p HWV098_1.p HWV099+1.p HWV099-1.p HWV099=1.p HWV099_1.p
HWV100+1.p HWV100-1.p HWV100=1.p HWV100_1.p HWV101+1.p HWV101-1.p HWV101=1.p
HWV101_1.p HWV102+1.p HWV102-1.p HWV102=1.p HWV102_1.p HWV103+1.p HWV103-1.p
HWV103=1.p HWV103_1.p HWV104+1.p HWV104-1.p HWV104=1.p HWV104_1.p HWV105+1.p
HWV105-1.p HWV105=1.p HWV105_1.p HWV106+1.p HWV106-1.p HWV106=1.p HWV106_1.p
HWV107+1.p HWV107-1.p HWV107=1.p HWV107_1.p HWV108+1.p HWV108-1.p HWV108=1.p
HWV108_1.p HWV109+1.p HWV109-1.p HWV109=1.p HWV109_1.p HWV110+1.p HWV110-1.p
HWV110=1.p HWV110_1.p HWV111+1.p HWV111-1.p HWV111=1.p HWV111_1.p HWV112+1.p
HWV112-1.p HWV112=1.p HWV112_1.p HWV113+1.p HWV113-1.p HWV113=1.p HWV113_1.p
HWV114+1.p HWV114-1.p HWV114=1.p HWV114_1.p HWV115+1.p HWV115-1.p HWV115=1.p
HWV115_1.p HWV116+1.p HWV116-1.p HWV116=1.p HWV116_1.p HWV117+1.p HWV117-1.p
HWV117=1.p HWV117_1.p HWV118+1.p HWV118-1.p HWV118=1.p HWV118_1.p HWV119+1.p
HWV119-1.p HWV119=1.p HWV119_1.p HWV120+1.p HWV120-1.p HWV120=1.p HWV120_1.p
HWV121+1.p HWV121-1.p HWV121=1.p HWV121_1.p HWV122+1.p HWV122-1.p HWV122=1.p
HWV122_1.p HWV123+1.p HWV123-1.p HWV123=1.p HWV123_1.p HWV124+1.p HWV124-1.p
HWV124=1.p HWV124_1.p HWV125+1.p HWV125-1.p HWV125=1.p HWV125_1.p HWV126+1.p
HWV126-1.p HWV126=1.p HWV126_1.p HWV127+1.p HWV127-1.p HWV127=1.p HWV127_1.p
HWV128+1.p HWV128-1.p HWV128=1.p HWV128_1.p HWV129+1.p HWV129-1.p HWV129=1.p
HWV129_1.p HWV130+1.p HWV130-1.p HWV130=1.p HWV130_1.p HWV131+1.p HWV131-1.p
HWV131=1.p HWV131_1.p HWV132+1.p HWV132-1.p HWV132=1.p HWV132_1.p HWV133+1.p
HWV133-1.p HWV133=1.p HWV133_1.p HWV134+1.p HWV134-1.p HWV134=1.p HWV134_1.p